Forskningsprosjekt


Alkohol- og ruspåvirkning blant pasienter innlagt i psykiatrisk akuttavdeling

Vitenskapelig tittel:
Psychoactive drugs and alcohol use and related illnesses among patientes admitted to an acute psychiatric ward: Laboratory findings and associations with clinical characteristics.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Internasjonal forskning fra 80 tallet viser at mennesker med psykiatriske lidelser har en forhøyet kommorbiditet i form av rusintoksikasjon, rusmisbruk og rusavhengighet. Mordal et. al fant en stor andel av akutt innlagte pasientene som testet positivt for psykoaktive rusmidler. Flovig et al fant at 82% av pasientene hadde brukt rusmidler før akutt innleggelsen. Helsedirektoratet konkluderer i sine Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse at for å finne ut om en pasient er i fare for å utvikle ROP-lidelser tidlig utredning, som inneholder både kartlegging og diagnostisering av slike lidelser er nødvendig på en akutt avdeling. Ved akuttpsykiatrien i Namsos har det ikke vært gjennomført systematisk registrering av ruspåvirkning hos pasienter ved innleggelse. Mål: Hva er forekomst av ruslidelser i akutt psykiatrisk populasjon i Namdalen? Er den lavere enn i store byer?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1186 Prosjektstart: 30.04.2012 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Ingun Haug
Forskningsansvarlig(e):  Psykiatrisk klinikk Helse Nord-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres som del av daglig drift ved seksjonen.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK nord