Forskningsprosjekt


Behandling av sykelig overvekt -oppfølgingsstudie av ulike behandlingstiltak

Vitenskapelig tittel:
Oslo Bariatric Surgery Study (OBSS) - A prospective study of psychosocial predictors for weight regulation and psychological health after baritric surgery and conservative weight treatment

Prosjektbeskrivelse:
Oslo Bariatric Surgery Study (OBSS) En prospektiv studie av psykososiale prediktorer for vektregulering og psykisk helse etter fedmekirugi og konservativ vektbehandling Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingsmetoden for pasienter med sykelig overvekt der konservativ vektbehandling ikke fungerer. Suksessen av slike operasjoner er imidlertid ikke bare avhengig av en medisinsk vellykket operasjon, men også av at pasienten endrer sine livsvaner etter inngrepet. De fleste pasientene klarer å endre sine vaner, men en betydelig andel på ca. 10-30 % får problemer postoperativt med å endre sin spiseatferd og sin livsstil og erfarer at vektnedgangen stopper opp for tidlig, at de begynner å legge på seg igjen eller de utvikler nye spiseproblemer, noe som fører til både medisinske og psykiske negative effekter. Det er fortsatt lite kunnskap om hvilke psykologiske og atferdsfaktorer som gjør det mulig å tidlig identifisere de pasientene som etter fedmekirurgi vil få problemer med vekten eller slite med psykiske problemer. Fedmekirurgi er forholdsvis nytt som etablert behandling i Norge og vi vet derfor lite om hvordan det går med denne pasientgruppen over et lengre tidsperspektiv. I denne studien ønsker vi å studere psykologiske prosesser hos pasienter som gjennomgår en fedmeoperasjon sammenlignet med de som får konservativ overvektsbehandling. Fokus er på hvilke psykologiske og sosiale faktorer det er som styrer spiseatferd og fysisk aktivitet før og etter behandling, motivasjonen for å søke fedmekirurgi og forventningene til resultatet. Prosjektet er et større samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer. Ansvarlig for undersøkelsen er Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø i samarbeid med Overvektssenteret ved Oslo universitetssykehus, Aker. Problemstillinger: Målet er å tidlig kunne identifisere de som etter kirurgi/konservativ vektbehandling vil få problemer med vektreguleringen og psykisk helse ved å undersøke: 1. Hvordan regulerer pasienter som skal ta en fedmeoperasjon egen spising og hvordan er selvreguleringsmekanismene forskjellige fra overvektige personer som ikke opereres? 2. Hvordan påvirker overvektshistorie, tidligere slankeforsøk, motivasjon og forventninger til resultatet pasientenes valg av type behandling, deres atferdsendring og psykisk helse etter operasjon/behandlingsoppstart? 3. Hvilke psykososiale faktorer før en fedmeoperasjon har betydning for å tidlig etter operasjonen utvikle problemer med selvregulering av spising og fysisk aktivitet? 4. Går det å tidlig identifisere hvilke pasienter som vil få et mislykket resultat av fedmekirurgi over lang sikt? 5. Hva er den helsemessige og sosiale effekten av fedmekirurg/konservativ vektbehandling over lang sikt? Utvalg og datainnsamling: Alle pasienter som ønsker fedmekirurgi eller som henvises fra Aker til konservativ vektbehandling vil bli spurt om samtykke til å delta på hele prosjektet. De som samtykker får tilsendt et omfattende spørreskjema. Fem spørreskjemainnsamlinger vil bli foretatt (før behandling, 1, 3, 5 og 10 år etter oppstart av behandling). I tillegg vil informantene også bli bedt om samtykke til at informasjon blir hentet ut fra pasientjournaler underveis. Rekrutteringen starter opp høsten 2009 og vil fortsette inntil 300 informanter i Kirurgiutvalget og minimum 500 til Sammenligningsutvalget har samtykket. Vitenskapelig betydning: Prosjektet fokuserer på psykososiale aspekter av fedmekirurgi sammenlignet med konservativ overvektsbehandling og gir ny kunnskap om et felt som i norsk sammenheng er svært lite utforsket. Resultatene vil danne basis for utarbeiding av forebyggende tiltak. Fordi overvekt er et økende problem, vil også behovet for kunnskap om årsaksforhold og å tidlig kunne identifisere pasienter som trenger ekstra oppfølging øke.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1248 Prosjektstart: 02.11.2009 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Egil W. Martinsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
25.03.2010 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst