Forskningsprosjekt


Angst og depresjon sett i sammenheng med lungefunksjon og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Vitenskapelig tittel:

Association of lung function and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with subtypes of anxiety and depression in 10 000 adults: The HUNT population studyProsjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å undersøke sammenhengen mellom kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og angst og depresjon. Samsykelighet mellom KOLS og angst og depresjon er allerede veldokumentert. Studien er en masteroppgave i klinisk helsevitenskap hvor det søkes om å få benytte data fra HUNT2 for å dokumentere denne sammenhengen nærmere. En vil benytte seg av data fra opp mot 10.000 deltakere (både lungefriske og personer med KOLS) og undersøke forekomst av depresjon og angst/undergrupper av angst sett opp mot lungefunksjon. Avhengige variabler måles med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), uavhengige variabler hentes fra spirometridata, begge settene er inkluderte i HUNT2.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/891 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 01.04.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ottar Bjerkeset
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Masteroppgaven blir utført ved siden av jobb. Marlen Knutli har fått tildelt midler fra Norsk Sykepleierforbund (kr 12 000) til betaling av data og frikjøp av arbeidstid. Det vil bli søkt aktuelle midler fortløpende (utlyste midler i HNT), primært til frikjøp av arbeidstid for ferdigstillelse av masteroppgave og vitenskapelig artikkel. 

Lønnsutgifter til ansvarlig veileder (prosjektleder) er allerede dekket av faste lønnsmidler hos HNT og  NTNU.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 9000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2013 REK midt