Forskningsprosjekt


Bedre samhandling for ungdom med livsløpssykdom.

Vitenskapelig tittel:

Fra barnehelsetjeneste til voksenhelsetjeneste: Bedre samhandling for ungdom med livsløpssykdom

Transition from pediatric to adult care: better cooperation for young people with lifelong complex health care needsProsjektbeskrivelse:
Et økende antall barn og unge med komplekse sykdommer vokser opp og har behov for livslang medisinsk oppfølging/ behandling, i mange tilfeller også tilpasset skole/yrkesvalg. Studier fra andre land viser at det ikke sjelden glipper i den medisinske oppfølgingen/ behandlingen ved overgangen fra barne- til voksenhelsetjeneste. Dette kan føre til alvorlige konsekvenser for pasienten. Prosjektet vil kartlegge forholdene ved overgang fra barne- til voksenmedisin for pasienter med type 1 diabetes diagnostisert i barnealder. Det vil være fokus på generaliserbare faktorer som også kan gjelde unge med andre livsløpssykdommer. Målet er å: 1) identifisere forhold som påvirker kvaliteten på overgangen fra barn til voksen helsetjenesten, 2) bidra til kvalitetsforbedrende tiltak. Det utføres fokusgruppeintervju og spørreundersøkelser for å belyse brukererfaringer. Kliniske data fra Barnediabetesregisteret og medisinske journaler vil brukes til å vurdere overgangen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/822 Prosjektstart: 01.12.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Torild Skrivarhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet har gitt tilskudd på kr 350 000,-  for 2012.

Kvalitetsfondet Dnlf har gitt tilskudd på kr 250 000,- for 2012

Diabetesforbundet har gitt kr 20 000,- for første prosjektår og videre gitt kr 220 000,- til fordeling på de antatte tre prosjektår.

 Det er søkt om tilskudd for 2013  fra H Dir og fra Kvalitetsfondet.

Det er søkt kr 46 000,- fra Renee og Bredo Grimsgaards stiftelse for gjennomføringen av fokusgruppeintervjuene med teknisk utstyr og drift.

Svar foreligger ikke foreløpig.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 750

Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2013 REK sør-øst