Forskningsprosjekt


Identifisering og evaluering av genetiske faktorer som disponerer for sykelig fedme og fedmerelaterte sykdommer

Vitenskapelig tittel:

The Role of Genetic Factors in Morbid Obesity and Related Conditions - GeneMOReProsjektbeskrivelse:
Fedme og fedmerelaterte følgesykdommer er hyppige forekommende og forbundet med høy sykelighet og dødelighet. Den økende forekomsten skyldes i hovedsak endring i livsstilsfaktorer, men genetikken og særlig samspillet mellom genetikk og miljø er av sentral betydning. I GeneMORe vil man i en sykelig overvektig populasjon studere betydningen til kjente og ukjente genetiske varianter med tanke på risikovurdering, den kliniske presentasjonen, alvorlighetsgrad og prognose av sykdommene. En vil også evaluere om den genetiske risikoen modifiseres av miljøfaktorer. Dette vil kunne gi viktig informasjon om hvordan genetiske varianter påvirker sykdomsrisiko, samt ha betydning for utvikling av forebyggende tiltak og mer presis og individuell diagnose og behandling; såkalt personlig skreddersydd medisin. Man vil benytte materiale fra en eksisterende biobank fra sykelig overvektige pasienter, og koble disse dataene mot resultat fra nye genetiske analyser, og mot oppfølging/langtidsdata når de foreligger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/837 Prosjektstart: 08.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er i sin helhet finasiert av forskningsmidler skaffet av forskerne etter søknad. Dette omfatter midler fra helseforetakene Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. Se vedlagt tildelingsbrev. Det vil bli søkt om ytterligere midler til videreføring av prosjektet i 2014, og om midler for å knytte en PhD-stipendiat til prosjektet.

Det er ingen private, personlige sponsorer eller fima som sponser studiene.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
Overvektsprosjektet i Helse Sør
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst
17.09.2013 REK sør-øst