Forskningsprosjekt


Bruk av diatermi ved endoskopisk bihulekirurgi.

Vitenskapelig tittel:
A randomized controlled trial of the effect of diathermy in endoscopic sinus surgery of nasal polyposis on recurrence and patient reported symptoms - A pilot study.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å pilotteste en RCT-studie av effekten av kirurgisk inngrep med bruk av diatermi versus operasjon uten diatermi på pasientenes symptomer på kort og lang sikt, og på risiko for residiv. Prosjektet er en pilotstudie ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, ØNH avdelingen. Avdelingen behandler hvert år ca 2-300 pasienter med bihulekirurgi for nasale polypper. Man ønsker å gjennomføre en pilotstudie med 52 pasienter for å undersøke en ny metode med bruk av diathermi kontra ikke diathermi koblet til standard prosedyre (“shaver”). Resultater fra studien vil bli brukt til å planlegge en fullskalastudie dersom resultater med ny metode viser seg å kunne være bedre enn standard metode (mindre symptomer og residiv). Det skal gjøres kliniske undersøkelser før og etter inngrepet, innhentes CT og labundersøkelser. Pasientene fyller ut spørreskjema som er vedlagt protokollen. Studien er samtykkebasert og det skal kun inkluderes voksne pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1038 Prosjektstart: 15.08.2013 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anners Lerdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studien vil bli finansiert av Lovisenberg Diakonale Sykehus

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 52

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2013 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst