Forskningsprosjekt


Normal data for tester på Auditiv Prosessering for Norske barn i alderen 7-12 år.

Vitenskapelig tittel:

Normative data for behavioural tests of Auditory Processing for Norwegian children aged 7-12 years.Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Mange barn har hørselsvansker til tross for normal hørsel målt ved vanlige hørselstester. De har problemer med bearbeiding av lydstimuli, spesielt i vanskelige lytteforhold. Disse barna har ofte auditive prosesseringsvansker, APD som skyldes dysfunksjon i hjernens evne til å prosessere lydstimuli. Prevalensen er 3-5 %. En test kan ikke alene diagnostisere APD. Det er utarbeidet tester på hjernens hørsel, men de språklige testene er på engelsk. I 2008 ble internasjonale tester valgt ut og oversatt, dette gjorde at et norsk APD testbatteri ble formet. I Norge finnes det nå et APD testbatteri som er tatt i bruk i klinisk diagnostikk av barn med auditive prosesseringsvansker. Disse testene er ikke validert for norske forhold. Å bruke et testbatteri uten vitenskapelige normerte verdier gir store usikkerheter forbundet med diagnostisering. Prosjektets formål er å lage normaldata for hvert årstrinn fra 7-12 år til bruk i diagnostikk av auditive prosesseringsvansker i Norge. En ønsker i den anledning å undersøke ca. 280 friske skoleelever i Ålesund for å etablere normalverdier på testene, varighet: 60-70 minutter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1130 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tone Stokkereit Mattsson
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt midler i FOU seksjonen i Helse Møre og Romsdal. Foreløbig vurdering er svært positiv, og søknaden er vurdert som støtteverdig. Tildeling av midler avgjøres medio juni.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 264

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: NTNU, Nivå: PhD (Tone S Mattsson)og Master(Ann Merete Bergquist)
Behandlet i REK
DatoREK
21.06.2013 REK midt