Forskningsprosjekt


Rus og ADHD: Behandlingsforløp og grad av måloppnåelse

Vitenskapelig tittel:
Rus og ADHD: En studie av behandlingsforløp og grad av måloppnåelse i forhold til målsetting for pasienter med og uten ADHD-Diagnose, innlagt ved seksjon ReStart, avdeling for rusbehandling ved Rus-og Spesialpsykiatrisk klinikk- Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet er tenkt utført av to doktorgradskandidater i psykologi. Pasienter innlagt på en klinikk med rusproblemer som har eller ikke har ADHD som tilleggsdiagnose studeres for å se på sammenhengen mellom rusproblematikk og ADHD med formål å bedre behandlingstilbudet. Alle som legges inn på klinikken i løpet av halvannet år vil fortløpende inviteres til å delta. (N=120). De går gjennom en omfattende kartlegging med spørreskjema ved innleggelse, ved utskriving etter om lag 3mnd og ved 3, 6 og 12 måneder etter behandlingsslutt. Det planlegges også å gjennomføre dybdeintervju ved innleggelse og ved 12 måneders oppfølging. I tillegg hentes informasjon fra journaler. Det ser ut til at oppfølgingsundersøkelsene skal foregå ved at spørreskjemaer sendes til hjemmeadresse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1355 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Martin Eisemann
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning, Nivå: Phd
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst
08.06.2015 REK sør-øst
01.06.2016 REK sør-øst