Forskningsprosjekt


Fit Futures - en del av Tromsøundersøkelsen

Prosjektbeskrivelse:
Fit Futures er en somatisk helseundersøkelse blant ungdom på første trinn i videregående skole i Tromsø kommune i 2010-11 og er del av Tromsøundersøkelsen. Forskergrupper som deltok i den sjette Tromsøundersøkelsen (T6), samarbeider om undersøkelsen. Utvalget i T6 var begrenset nedad til 30 år, og hovedhensikten med Fit Futures er å supplere dette datamaterialet med tilsvarende data fra en yngre aldersgruppe og fødselskohort. Inklusjon av elever på VG1 legger til rette for oppfølging underveis i den videregående opplæringsperioden, samt ved framtidige befolkningsundersøkelser og ved kobling til helseregistre. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge betydning av helse, helseadferd og livsstil i overgangen fra barn til voksen i forhold til aktuelle helseplager og framtidig sykdomsutvikling. Forskningen vil gi økt kunnskap om sårbarhet for sykdom og forståelse av sykdomsutvikling, som igjen kan få betydning for forebyggende helsearbeid og tidlig diagnostikk. Per i dag har ungdomspopulasjonen i nord i liten grad vært del av helseundersøkelser. Fit Futures representerer en betydelig satsning innen dette feltet med kombinasjon av spørreskjema, blodprøver og kliniske undersøkelser, samt mulighet for longitudinell oppfølging.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1282 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2100

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne-Sofie Furberg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Tromsøundersøkelsen
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
26.08.2010 REK nord
14.04.2011 REK nord