Forskningsprosjekt


Legesøking og egenbehandling før sykehusinnleggelse ved astma- og KOLS-forverringer hos voksne

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en spørreskjemaundersøkelse hvor formålet er å skaffe opplysninger fra pasienter med astma- eller KOLS-forverring i Nord-Norge. De innhentete opplysningene skal belyse legekontakt og egenbehandling i forkant av sykehusinnleggelse. Målgruppen er om lag 2-300 pasienter over 18 år med diagnosen forverring av astma- eller KOLS. Det blir anført fra prosjektsøker at noen pasienter kan finne det vanskelig å fylle ut skjemaet og eventuelt må ha eller be om bistand til dette. Spørreskjemaene vil bli utlevert av personalet på sykehuset hvor den enkelte pasient innlegges. Det opplyses videre at sykehuspersonalet som har bistått med dette, ikke vil inngå i gruppen som skal analysere de innsamlede data. Det opplyses fra prosjektsøkers side at spørreskjemaet ikke inneholder personidentifiserbare data og at den som skal analysere data i spørreskjemaet ikke vil vite hvilke pasienter som har fylt ut skjemaet. Spørreskjemaene vil videre bli slettet etter en bearbeidelse hvor data oppstilles i tabellform. Dataene som legges inn i tabell anses av forsker å være anonymisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1394 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hasse Melbye
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst