Forskningsprosjekt


BASICS: Intraarteriell behandling ved hjerneinfarkt i bakre kretsløp

Vitenskapelig tittel:

Basilar Artery International Cooperation Study (BASICS)Prosjektbeskrivelse:
Intravenøs trombolytisk behandling er per i dag den eneste tilgjengelige behandlingen med dokumentert klinisk effekt ved hjerneinfarkt. Behandlingen gir imidlertid ikke bedring hos alle pasienter, og hos de fleste pasientene er bedringen ”ufullstendig”. Mange pasienter overlever derfor med betydelige funksjonstap, selv etter å ha fått intravenøs trombolytisk behandling. Dersom man kan vise at intraarteriell intervensjon kan øke den kliniske effekt utover den effekt som skyldes intravenøs trombolytisk behandling (i form av bedre funksjonsnivå og bedre overlevelse), vil dette kunne ha stor betydning for pasienter og samfunnet. Intraarteriell behandling er allerede tatt i klinisk bruk ved mange store sykehus. Behandlingen gir håp om at flere pasienter kan unngå alvorlig funksjonstap som følge av hjerneinfarkt, men det finnes ingen studier som kan vise dette. En randomisert, kontrollert studie er beste kilde til kunnskap om effekten av slik behandling, og bør gjennomføres før behandlingen blir implementert bredt i klinisk praksis. Denne randomiserte kontrollerte studien bygger på protokollen og erfaringene fra en større internasjonal kohortstudie (BASICS Registry) som tidligere er gjennomført, men uten randomisering. 30 norske pasienter vil rekrutteres i Norge, og randomiseres til enten intraarteriell behandling i tillegg til intravenøs behandling, eller kun til etablert praksis med intravenøs behandling. Prosjektet er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/515 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.07.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

St. Antonius Hospital, Nieuwegein (Nederland)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst
21.01.2016 REK sør-øst