Forskningsprosjekt


Elektrofysiologi ved alvorlig ervervet hjerneskade

Vitenskapelig tittel:

Bruk av nye funksjonelle hjerneavbildningsmetoder ved utredning av pasienter med redusert bevissthetsnivå etter ervervet hjerneskade – en studie med sikte på å undersøke hjerneavbildningsmetoders nytteverdi som supplement til atferdsobservasjoner for kartlegging av bevissthet. Prosjektbeskrivelse:
Studien omfatter pasienter som etter oppvåkning fra koma ikke gjenvinner full bevissthet. Disse pasientene klassifiseres som å være enten i en vegetativ tilstand, uten sikre tegn til bevissthet (VT) eller en minimalt bevisst tilstand (MBT), som karakteriseres av delvis bevart bevissthet. Det er antydet at MBT kan bestå av to undergrupper; såkalt MBT lavere og øvre sjikt. Litteraturen anslår betydelig grad av feildiagnostikk, og da oftest i retning av at man ikke oppdager tegn til bevissthet. Hensikten med studien er å undersøke om elektrofysiologiske metoder gir kunnskap om bevissthet som kan supplere strukturerte atferdsobservasjoner. I tillegg vil man undersøke egenskapene til en nylig publisert skala for vurdering av smertereaksjoner hos ikke-kommuniserende pasienter med alvorlig ervervet hjerneskade. Det skal gjennomføres undersøkelse av atferdsmessige tegn til bevissthet ved kartleggingsmetoden Coma Recovery Scale- Revised (CRS-R). Elektrofysiologiske mål undersøkes ved registrering av EEG under oppgavebetingelser som stiller graderte krav til mental aktivitet. Pasientene eksponeres for auditive stimuli levert gjennom ørepropper under EEG-registrering. Atferdsmessig respons på ubehagelig stimulering avlevert under CRS-R administrasjon skåres i eget skjema: the Nociceptive Coma Scale Revised (NCS-R). Prosjektet skal inkludere totalt 30 pasienter med bevissthetsforstyrrelse etter alvorlig ervervet hjerneskade i stabil fase (minst 4 måneder etter skade/ sykdomsdebut) og 20 friske kontroller. Data fra 18 pasienter og 10 friske kontroller foreligger allerede fra pilotstudien. Pasientene skal rekrutteres fra samarbeidende avdelinger ved fem sykehus. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for å få tilgang til journal for å rekruttere pasientene. Pasientene har ikke samtykkekompetanse, og det vil innhentes samtykke fra nærmeste pårørende. Skulle deltagende pasienter gjenvinne samtykkekompetanse, vil samtykke innhentes fra pasienten selv. Prosjektet utgjør en videreføring av en tidligere pilotstudie. Prosjektet er en delstudie som inngår i et PhD prosjekt med siktemål å undersøke diagnostisk og prognostisk nytteverdi av elektrofysiologiske metoder hos pasienter med redusert bevissthet etter alvorlig ervervet hjerneskade.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/562 Prosjektstart: 30.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marianne Løvstad
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av midler tildelt fra Exstrastiftelen Helse og Rehabiltering, i tillegg til interne midler ved Sunnaas Sykehus HF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet ved Psykologisk Institutt, UiO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.04.2013 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst