Forskningsprosjekt


Internettbasert kognitiv terapi kombinert med korte oppfølgingskonsultasjoner i behandling av depresjon

Vitenskapelig tittel:
Internet-based cognitive therapy combined with short follow-up consultations in the treatment of patients with depression: A novel model for rapid psychological treatment with limited therapist contact.

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon er i dag en av de ledende årsakene til langvarig sykemelding og uførhet i Norge, og fører til store økonomiske og sosiale konsekvenser for samfunnet og enkeltmennesker. Ifølge Mental Helse (2004) lider nesten 300.000 personer i Norge av depresjon. Av pasienter med psykiske vansker får 90 % behandling i allmennpraksis, og psykiske vansker utgjør en tredjedel av alle konsultasjoner i norsk allmennpraksis. Prosjektet baserer seg på erfaringer fra australske studier av effekten av internettbaserte programmer for å øke kunnskap og kompetanse samt redusere symptomer på depresjon. Programmene BluePages og MoodGYM (internettbasert intervensjons- og terapi program) er tidligere oversatt til norsk og testet ut på en voksen populasjon. Det aktuelle prosjektet er en strukturert studie (randomisert kontrollstudie) der deltakere med milde til moderate depresjonssymptomer følger et 6 ukers program som består av det internettbasert intervensjons- og terapi programmet MoodGYM, samt oppfølging fra psykolog. Oppfølging består av ukentlige 20 minutters konsultasjoner med psykolog/lege. Målet er å 1) utarbeide og utprøve en klinikermanual til bruk i allmennpraksis, 2) evaluere effekten av intervensjonen i forhold til reduksjon av symptomer på angst og depresjon, og 3) evaluere nye samarbeidsrutiner mellom første- og andrelinjetjenesten. Denne studien er et ledd i planleggingen og utformingen av en studie der MoodGYM vil utprøves som hjelpemiddel i behandlingen av depresjon i allmennpraksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1257 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 30.09.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nils Kolstrup
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: BlueMood prosjektet, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
26.08.2010 REK nord
01.12.2011 REK nord
25.10.2012 REK nord