Forskningsprosjekt


Kvalitetssikringsprosjekt for psykiske helseverns arbeid med pasienter i autismespekteret

Vitenskapelig tittel:

Kvalitetssikringsprosjekt for psykiske helseverns arbeid med pasienter i autismespekteret. Pasienter over 18 år i Sør-Trøndelag innen st Olavs Hospital.Prosjektbeskrivelse:
Asperger er en relativt ny diagnosegruppe. Antallet personer med autismespekterdiagnos har økt voldsomt de siste årene.Tll for forekomst varierer betydlig i internasjonal litteratur. Det vil være av interesse å kartlegge dette i et relativt homogent område som Sør-Trøndelag. Videre har St Olavs hospital ikke et klart pasientforløp for denne gruppen. Diagnostisering og oppfølging varierer mellom de ulike avdelingene og det er uklart om alle pasienter får riktig tilbud vedr diagnose og oppfølging og om ressursene brukes hensiktsmessig. Det er også uklart hvor nye pasienter skal henvises og følges opp. Det er behov for kartlegging av forekomst og håndtering både for vårt foretak, nasjonalt og internasjonall. Det er videre nødvendig for vårt foretak å kartlegge dette ,med tankle på i neste omgfang å klarlegge hvor utredning og oppfølging skal skje, hvilken kompetanse som behøves etc.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/537 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 19.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Solveig Klæbo Reitan
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egene institusjon samt Helse Midt RHF regionalt kompetansenettverk for autisme, ADHD, Tourette og narkoloepsi.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 130

Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK nord