Forskningsprosjekt


Spesielt utfordrende og sårbare barn med ASD

Prosjektbeskrivelse:
Målet er å finne ny kunnskap om spesielt sårbare barn og ungdommer med autisme (ASD) og bedre utredning og behandling av disse. De individuelle forskjeller innen ASD-gruppa er store og det er behov for individualiserte tiltak (NOU. 17, 1989: Autismeenheten, 2000). Viktig å finne de spesielt sårbare (= målpersonene) tidlig og behandle individuelt ut fra temperaments-, personlighets- og atferdsmessige særtrekk. Tiltakene baseres på ny kunnskap om kliniske særtrekk. Fire overordnete arbeidsoppgaver gjennomføres: 1) Karakterisere personlige og atferdsmessige særtrekk ved målpersonene vha to strategier: a) spesielt sårbare og utfordrende klienter beskrives. b) Temperaments-, personlighetstrekk, reaksjonsformer og atferd analyseres vha fra nyere forskning. a) og b) gir grunnlag for en foreløpig definisjon av sårbarhet. 2) Screening av målpersonene. Tre screeningsverktøy utarbeides: en ”sårbarhetsskåre”, en ”vanskeskåre” og en ”personlighetsskåre” som bearbeides til en samlet screeningsprosedyre. Denne brukes til å identifisere sårbarhet hos nye og nåværende klienter. 3) Skreddersydde tiltak utarbeides og iverksettes. 4) Tiltakene evalueres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1405 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Sørgaard
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialpedagogikk, Nivå: Dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord