Forskningsprosjekt


Vold i nære relasjoner: Hva kjennetegner voldsutøveren?

Vitenskapelig tittel:

Characteristics of men seeking treatment for intimate partner violence

Characteristics of men seeking treatment for intimate partner violenceProsjektbeskrivelse:
Det foreliggende prosjektet vil se på hvorvidt en kan finne spesielle personlighetstrekk hos menn som utøver vold i nære relasjoner, og hvorvidt disse trekkene kan knyttes til forkjellige typer av vold. Dette er et ledd i å bygge opp økt kunnskap om denne populasjonen, noe som igjen kan ha betydning for behandling og forebygging. Det vil bli benyttet kvantitative analysemetoder fra et begrenset utvalg, slik at funn i størst mulig grad skal kunne generaliseres. Data vil i hovedsak bli presentert som deskriptive; sammenlignende analyser vil bli gjort mellom undergrupper i materialet. Utvalget består av 200 menn som deltok på Sinnemestringskurs ved Brøset Regional Sikkerhetsavdeling fra 2000 til 2004. Kurset er et forskningsprosjekt og behandlingsopplegg, med frivillig påmelding.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/646 Prosjektstart: 15.02.2012 Prosjektslutt: 15.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kirsten Rasmussen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering nødvendig. Data er tidligere innhentet, prosjektet gjennomføres av student, hvor forskningsleder mottar lønn fra NTNU for veiledning.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2013 REK midt