Forskningsprosjekt


Molekylære og klinisk-patologiske karakteristika ved ikke-småcellet lungekarsinom

Prosjektbeskrivelse:
Lungekreft er den vanligste kreft-relaterte dødsårsaken i Norge, insidensen er stadig økende, og overlevelsen er fortsatt lav til tross for bedre behandlingsmuligheter. Fem års overlevelsesrate ved begrenset sykdom er nå nærmere 40%, ved utbredt sykdom med metastaser kun 0,8%. Ikke-småcellet lungekreft utgjør ca.80% av tilfellene, og dette er en heterogen kreftform med mange ulike undergrupper. De siste årene har det vært vist at der er ulike behandlingsmuligheter for disse undergruppene, og å finne gode markører for kategorisering før behandling er essensielt. Prosjektets formål er å kartlegge biologiske, patologisk-anatomiske og kliniske markører ved ikke-småcellet lungekreft for å bedre diagnostikk og definere potensielle behandlingsmål. Markørene vil videre bli kartlagt i de ulike undergrupper av ikke-småcellet lungekreft. Spesielt vil det fokuseres på aktivert angiogenese, epitelial-mesenchymal transformasjon og karinvasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/529 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 01.04.2033

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars A. Akslen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 460

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Diagnostisk biobank, Avd. for patologi, HUS.
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK nord
20.06.2013 REK nord
22.08.2013 REK nord
05.12.2013 REK nord
23.10.2014 REK nord