Forskningsprosjekt


Be the change! Bli med å skape forandring! Ungdom er eksperter i eget liv!

Vitenskapelig tittel:

Forprosjekt
Fokusgruppe intervju med overvektige 8. klassinger i 4 bydeler i Trondheim. Et sammarbeidsprosjekt mellom Røros Rehabilitering, Regionalt senter for sykelig overvekt og Trondheim kommuneProsjektbeskrivelse:
I 2012 ble skolehelsetjenesten pålagt veiing og måling av barn i 3. og 8. klasse. Målingene avdekker omfanget av overvekt og fedme. Formålet med prosjektet er å gjennomføre fokusgruppeintervju med overvektige 8.-klassinger for å vurdere hvorvidt involvering av ungdommer i planlegging og utføring av egne helsetiltak har en positiv helsemessig effekt. Dette gjøres med tanke på å kunne iverksette forebyggende og behandlende tiltak rettet mot ungdom. Metoden er en workshop bestående av teambuilding, matlaging, foredrag og fokusgruppeintervju. Helsesøster vil via informasjonsbrev forespørre ungdommer som har KMI over 25, det vil her være snakk om 5-7 elever fra hver av de 4 bydelene i Trondheim. Samtykke skal innhentes fra foreldre om at deres barn kan delta i workshopen og datainnsamlinga (fokusgruppediskusjon).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/644 Prosjektstart: 10.05.2014 Prosjektslutt: 28.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristina Fuglesten
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Røros Rehabilitering mottok mindler fra Helsedirektoratets post for omstillingsmidler for private rehabiliteringsinstitusjoner i 2012/2013 men støtten for 2013 ble trukket tilbake i det nye statsbudsjettet. Noe av midlene fra 2012 ble overført til Trondheim kommune (Til skolehelsetjenesten for overtidsbetaling til helsesøstrer som deltar på workshop) og Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) for arbeid med prosjektbeskrivelse, søknadsskriving og møtevirksomhet. Resten av midlene vil brukes i gjennomføringen av workshop. Trondheim kommune, Røros Rehabilitering og RSSO bidrar inn i prosjektet med egen innsatts i form av arbeidstiden vi bruker på prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2013 REK midt