Forskningsprosjekt


Psykomotoriske og kognitive endringer ved tidlig Alzheimers sykdom og assosiasjon til hvit substans

Vitenskapelig tittel:
Psychomotor and cognitive changes in early Alzheimer’s disease and their association with white matter degeneration

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet har til hensikt å undersøke forholdet mellom psykomotoriske og kognitive endringer hos pasienter med begynnende Alzheimers sykdom (AS). Hovedfokus er å evaluere objektive endringer særegent for utviklingen av AS og som kan anvendes til tidlig diagnostikk av sykdommen. I tillegg vil det undersøkes om det er en sammenheng mellom tap av motoriske og mentale ferdigheter og tegn til skade i hvit substans i hjernen. Gjennom studien ønsker forsker å øke forståelsen av de fysiologiske og kognitive endringer som skjer ved normal aldringsprosess og å finne pålitelige mål på tidlig utvikling av AS. Metodene som anvendes er undersøkelse av bevegelseskontroll, kartlegging av grad av kognitiv svikt og assosiasjon mellom kognitiv fungering og psykomotorisk svekkelse, samt måling av tilstand av hvit substans i hjernen med MR. Siden undersøkelsens fokus er den tidlige fasen av AS, skal kun pasienter i denne kategorien inviteres til å delta i studien. Rekrutteringen skjer av prosjektmedarbeiderne. Pasientene som inkluderes, skal være samtykkekompetente og vurderingen av samtykkekompetanse skal foretas av lege. Kontrollgruppen i studien består av friske unge og eldre personer. Til sammen 75 individer skal inngå i studien. I studien anføres det kun ulempe knyttet til klaustrofobisk følelse ved MR.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1427 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.01.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Claudia Rodriguez-Aranda
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst
11.04.2013 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
19.03.2019 REK sør-øst