Forskningsprosjekt


Barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre

Vitenskapelig tittel:
- Implementering og evaluering av tiltak for barn som har psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre

Prosjektbeskrivelse:
Barn som har psykisk syke foreldre eller foreldre med rusmisbruk er i risiko for å utvikle psykiske vansker selv. Over en tredjedel av barn som har som har psykisk syke foreldre eller foreldre som er rusmisbrukere utvikler alvorlige og langvarige problemer. Internasjonalt eksisterer det allerede ulike intervensjoner for disse barna, og dokumentasjonen på at tiltakene har positive effekter er økende. Til tross for at risikofaktorene er kjent når det gjelder barn av psykisk syke eller rusmisbrukende foreldre, er fagfeltet og norske myndigheter enige om at man ikke har lykkes i å etablere en endring i praksisfeltet slik at barna får hensiktsmessig hjelp. Til tross for en rekke tiltak er det i Norge ikke gjennomført noen vitenskapelige evalueringer av effekten av slike tiltak. Det er ut i fra dette ønskelig med systematisk utprøving av tiltak i praksisfeltet og vitenskapelige evalueringer av tiltakenes effekt. RBUP Nord ønsker i dette fagutviklings- og forskningsprosjektet å fokusere på tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre. Intervensjonene gir foreldrene/pasientene muligheten til å beskrive barnas ressurser og sårbarhet, og de vil kunne delta i planleggingen av hvordan de ønsker at barnet skal informeres om den voksnes situasjon. Barna inkluderes gjennom spørsmål rundt deres forståelser av og erfaringer med familiesituasjonen, samt deres syn på hva som kan forbedre familiesituasjonen. Brukermedvirkning er et kjerneelement i begge intervensjonene. Det overordnede målet er å redusere risikoen hos barn av psykisk syke foreldre/barn av rusmisbrukere for å utvikle sosiale og psykiske vansker selv. Delmål 1: Implementering av tiltaket Barneperspektivsamtalen som et rutinemessig og standard tilbud i voksenpsykiatrien. Tiltaket vil gi barna støtte og vil fungere som et verktøy for å identifisere de barn og familier som har behov for mer støtte og oppfølging. Forskningen i denne studien vil være knyttet til evaluering av implementering av tiltaket i psykisk helsevern for voksne. Det er et mål at det skal være mulig for deltakende avdelinger i voksenpsykiatrien å fortsette å tilby denne intervensjonen som et basistilbud innenfor deres virksomhet etter at studien er over. Delmål 2: Gjennomføring av en effektstudie (RCT) på tiltaket Mestringsgruppe for barn mellom 8 og 12 år. Målet med mestringsgruppene er å fremme livskvalitet og å forebygge sosiale og psykiske vansker hos barn som en konsekvens av foreldrenes psykiske vansker eller rusmisbruk. Dette oppnås ved å redusere belastninger og øke barnets iboende ressurser, samt øke foreldrenes forståelse av barnas situasjon. Gjennom å øke barnas kunnskaper, samt gi dem opplæring i relevante ferdigheter, kan man øke resiliensfaktorer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1416 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Charlotte Reedtz
Forskningsansvarlig(e):  RBUP Nord
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord