Forskningsprosjekt


Forskrivning av benzodiazepiner og zopiklon til bilførere drept i trafikkulykker

Prosjektbeskrivelse:
I perioden 2005-2010 mottok Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet blodprøver fra totalt 373 førere drept i trafikkulykker for analyse av alkohol, psykoaktive legemidler og illegale rusmidler. Disse prøvene ble tatt som del av politiets etterforskning av ulykkene. I 15 % av blodprøvene ble det påvist benzodiazepiner eller zopiklon i konsentrasjoner høyere enn forbudsgrensene som ble innført 1. februar 2012. Disse stoffene er enten beroligende eller sovemidler, og har stort misbrukspotensial. Disse stoffene kan være forskrevet av lege, men er også tilgjengelig på det illegale markedet, og forskerne antar at enkelte av de drepte førerne har fått disse legemidlene på ulovlig måte, men vet ikke hvor omfattende dette er. Forskerne ønsker å undersøke om bilførere som har omkommet i trafikkulykker har fått forskrevet de aktuelle legemidlene, og hvilken mengde de har fått siste 12 mnd før ulykken. Utvalget består av 373 personer, som er antall drepte bilførere som Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning har mottatt prøver fra for analyse av alkohol, narkotika og legemidler i den aktuelle tidsperioden. Data fra en lokal forskningsdatabase ved Folkehelseinstituttet (aldersgruppe; kjønn; eneulykke eller kollisjonsulykke; blodkonsentrasjon av alkohol, narkotika, benzodiazepiner, zopiklon og andre trafikkfarlige legemidler) skal kobles med data fra Reseptregisteret (informasjon om psykoaktive legemidler utlevert via resept siste 12 mnd før den fatale trafikkulykken.) Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/569 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hallvard Gjerde
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansiering (Nasjonalt folkehelseinstitutt)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 373

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt avslag fra Folkehelseinstituttet på søknad om konsesjon til å behandle helseoppslysninger i forskningsprosjektet
Behandlet i REK
DatoREK
17.04.2013 REK sør-øst