Forskningsprosjekt


Vurdering av en mulig genetisk profil for å forutsi tilbakefall etter behandling for tidlig eggstokkreft

Vitenskapelig tittel:

An integrated genomic and epigenomic signature to predict for recurrence in early stage ovarian cancer

An integrated genomic and epigenomic signature to predict for recurrence in early stage ovarian cancerProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er del av en internasjonal multisenterstudie av pasienter med eggstokkreft. Det skal rekrutteres 600 pasienter, hvorav 200 fra Norge. Hensikten med studien er å finne en metode basert på kreftcellenes DNA profil til å kunne predikere risikoen for tilbakefall. Denne kunnskapen vil kunne gi grunnlag for å være mer selektiv i utvelgelsen av pasienter som skal ha cellegiftbehandling etter operasjon. På Radiumhospitalet benyttes kreftcellenes DNA innhold i vurderingen av om pasienter med tidlig eggstoffkreft skal ha etterfølgende cellegiftbehandling. Denne metoden er ikke kvalitetssikret og er ikke internasjonalt akseptert. Det er mulig at så mange som 50 % av denne gruppen pasienter får unødvendig behandling med cellegift. I undersøkelsen vil en benytte kliniske data som allerede er innsamlet og registrert i avdelingens kvalitetssikringsdatabase. Deltakerne kommer fra to grupper: 1. Pasienter som ble behandlet fra 1982–1989 som har inngått i tidligere studier der kliniske data er registrert i sykehusets kvalitetssikringsregister. Ca 75 % av disse er døde og de overlevende har en gjennomsnittsalder på 82 år. Pasientene har samtykket til deltakelse i tidligere forskningsprosjekter. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke fra overlevende eller pårørende til avdøde i denne gruppen som utgjør sammen ca 150 pasienter. 2. Pasienter som er behandlet fra 1995–2007. Alle nålevende pasienter som har blitt behandlet etter 1995 vil få tilsendt informasjonsskrivet med samtykkeerklæring. Det søkes om godkjenning til å benytte materialet fra eksisterende diagnostisk biobank ”Generell tumorbank”, nr 408 filnavn 249-2005-161130, med Wenche Reed som ansvarshavende. Humant biologisk materiale er planlagt overført i avidentifisert form til Harvard University, Boston USA for analyse. Det skal gjøres genetiske undersøkelse av tumor: metyleringsmønster og økning /tap av genetiske kopiantall, mutasjoner og ekspresjonsprofiler. Resultatene fra disse analysene sammenstilles med kliniske data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/403 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 01.03.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Kristensen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Avdelingen betaler egne utgifter.

Utgiftene til laboratoriearbeidet betales av en offentlig "grant" (bevilgning) i USA.

Det finns ingen tilknytning til industri.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Materiale fra biobank:
Generell tumorbank nr 408 filnavn 249-2005-161130.xml
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2013 REK sør-øst