Forskningsprosjekt


Stemmebåndslammelse etter operasjon for persisterende ductus arteriousus hos premature nyfødte

Vitenskapelig tittel:

Left vocal cord paralysis after surgical closure of a persistent ductus arteriosus in preterm neonates.Prosjektbeskrivelse:
Hos 80 % av nyfødte barn med fødselsvekt 1000 g eller mindre uteblir spontan lukning av ductus arteriosus. Hvis medikamentell ductuslukning ikke lykkes, kan det være aktuelt å lukke ductus kirurgisk. En mulig komplikasjon til et slikt inngrep er skade på venstre nervus laryngeus recurrens som forløper tett inntil ductus arteriosus. En slik skade kan gi symptomer som heshet, pustebesvær og spise- og svelgevansker med aspirasjonstendens. Rapportert forekomst av recurrensskade varierer. I 2010 ble det i to publikasjoner fra Norge og USA rapportert om nerveskade hos henholdsvis 54 % og 40 % av pasientene som var operert med lukning av ductus i nyfødtperioden. Hensikten med prosjektet er å undersøke forekomst av lammelse på stemmebåndet hos premature som er operert ved St Olavs Hospital. Det skal inkluderes 20 barn som ble født prematurt med fødselsvekt 1000 g eller mindre, og som i nyfødtperioden ble operert for persisterende ductus arteriosus ved Barnekirurgisk seksjon, St Olavs Hospital. Barna som planlegges inkludert i studien, skal være 8-11 år og være operert med samme kirurgiske teknikk. Laryngoskopi skal foretas med overflateanestesi i våken tilstand. I tillegg skal foreldrene fylle ut et spørreskjema, og journalopplysninger skal gjennomgås.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/447 Prosjektstart: 15.03.2013 Prosjektslutt: 15.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Stein Erik Haugen
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om støtte fra DMF/NTNU for gjennomføring av hovedoppgaven.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet (stud med/cand med), Nivå: Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
07.03.2013 REK sør-øst