Forskningsprosjekt


gps-sporing for personar med kognitiv svikt i offentleg omsorg

Vitenskapelig tittel:

GPS-sporing for personar med kognitiv svikt i offenleg omsorgProsjektbeskrivelse:
Sentrale føringar oppmodar kommunane til å ta i bruk teknologiske hjelpemiddel som bidrag til å gje innbyggarane ein meir tilrettelagt og tryggare kvardag. Det er også føringar som oppmodar til å setje i verk tiltak som kan bidra til at innbyggjarane kan bu lenger i eigen bustad og oppleve mestring og sjølvstende til tross for kognitiv funksjonssvikt. Det er eit behov for å få fram brukaren sine argument og behov for og imot gps-sporing. Prosjektet ynskjer å kartlegge kor mange som kan ha behov for gps-sporing i prosjektkommunane, kven desse personane er, og kva slags gps- sporingsteneste dei kan ha behov for frå offentleg tenesteapparat. Det skal gjerast intervju med 25 brukarar av GGS-tracker (personar med kognitiv svikt), i tillegg til deira pårørande og tilsette i omsorgstenesta. Brukarane skal også observerast. Det skal innhentas skriftleg samtykke frå alle deltakere, men nokre brukarar kan mangle samtykkekompetanse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/391 Prosjektstart: 24.10.2012 Prosjektslutt: 23.10.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Helen Berg
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vert finansiert gjennom skjønnsmidlar frå FylkesmannenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25

Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2013 REK midt
24.05.2013 REK midt
21.06.2013 REK midt