Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet mot vasomotoriske plager i overgangsalder. En pragmatisk randomisert kontrollert studie.

Vitenskapelig tittel:
Fysisk aktivitet mot vasomotoriske plager hos postmenopausale kvinner. En pragmatisk randomisert kontrollert studie.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Mange kvinner søker alternativer til hormonbehandling mot hetetokter i forbindelse med overgangsalder. Vanlig livsstilsråd har blant annet vært å økt fysisk aktivitet, men det vitenskapelige grunnlaget for dette rådet er svakt. Formålet er å studiere kort- og langtidseffekter av et individtilpasset fysisk aktivitet med avspenningstrening og kognitiv veiledning (intervensjon). Undersøke om intervensjonen kan gi redusert intensitet og frekvens av hetetokter (primært endepunkt) samt gi økt livskvalitet, bedret søvn, mindre depresjon og varig økt fysisk aktivitetsnivå (sekundært endepunkt) sammenliknet med egenomsorg alene (kontroll) for kvinner som søker alternativ til hormoner mot hetetokter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1429 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sameline Grimsgaard
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset i Nord Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
09.02.2017 REK vest