Forskningsprosjekt


Triage i pasientmottak for barn

Vitenskapelig tittel:

Triage in pediatric emergency unit: A study of reliability in retts-pProsjektbeskrivelse:
Høsten 2012 innførte Pasientmottak Barn, St. Olavs Hospital triageringsystemet Retts-p til å vurdere hastegrad av pasienter. Systemet tar utgangspunkt i hvilke symptomer barnet har (ESS-kart) og alvorlighetsgraden av disse. Man skal nå studere reliabiliteten av dette prioriteringsverktøyet. Mer spesifikt skal man undersøke i hvilken grad sykepleiere anvender samme EES-kart og ved hjelp av Retts-p bestemmer samme hastegrad til samme pasient. Dette skal gjøres på to måter: A) Sammenligne triageringen til 20 sykepleiere av 20 teoretiske pasient-cases, med en gull-standard. B) Sammenligne triageringen til 20 sykepleiere av 200 pasienter som henvises til avdelingen med de vanligste medisinske og kirurgiske tilstander, med triageringen til 2-3 forskningssykepleiere. Samtykke innhentes fra sykepleierene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/640 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 30.04.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Henrik Døllner
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Internt samarbeidsutvalg NTNU/St. Olavs Hospital bevilget i 2012 kr. 250 000,- til prosjektet (frikjøp av forskningssykepleiere). Dette anses som adekvat til å dekke alle kostnader ved prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2013 REK midt