Forskningsprosjekt


Flytte og flytte en gang til

Vitenskapelig tittel:
Pårørende til personer med demenssykdom, og deres erfaringer omkring flytting fra skjermet avdeling til somatisk sykehjemsavdeling.

Prosjektbeskrivelse:
Det å bli rammet av demenssykdom er en stor påkjenning, både for den som rammes og for deres pårørende. Hver fjerde person med demenssykdom i sykehjem i Norge har et tilrettelagt botilbud . De som får et botilbud på skjermede enheter er de med høyest fysisk og mentalt funksjonsnivå. Når de blir fysisk og mentalt sykere, må mange pasienter flytte til somatiske sykehjemsavdelinger som i liten grad er tilrettelagt for personer med demenssykdom. Det foreligger lite forskning om flytting av personer med demenssykdommer og det har vært rettet liten oppmerksomhet rundt den rollen pårørende og personalet har i flytteprosessen. Hensikten med studentprosjektet er ut fra samtaler med pårørende å få belyst deres erfaringer ved å ha en nær slektning på en skjermet avdeling, erfaringer omkring flytteprosessen til en somatisk sykehjemsavdeling, samarbeidet med avdelingspersonalet i denne prosessen samt deres erfaringer ved at deres slektning nå bor på en somatisk sykehjemsavdeling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1397 Prosjektstart: 06.05.2009 Prosjektslutt: 18.06.2010

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Astrid Norberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Studieprogram master i helsefag, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord