Forskningsprosjekt


Avføringsinkontinens og obstipasjon blant eldre pasienter i sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Fecal- and Anal incontinence and Constipation among Nursing Home Patients – Epidemiology and Patient Investigation

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke omfanget av, og hvilke konsekvenser avføringsinkontinens og obstipasjon har hos eldre i sykehjem. Man skal også se på sammenhengen mellom fekalinkontinens, obstipasjon og antatte risikofaktorer på den ene siden, og lidelsenes betydning for livskvalitet og symptomhåndtering på den andre siden. I tillegg skal man validere et internasjonalt utredningsverktøy. Dette skal benyttes til å sammenligne funn fra prosjektet med andre prosjekter som benytter samme verktøy. Til sammen skal data fra omtrent 1400 pasienter inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1225 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 31.07.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Susan Saga
Forskningsansvarlig(e):  Det medisinske fakultet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsmedisin, Nivå: PhD-utdanning
Del av forskningsprogram: Klinisk sykehjemsarbeid, Avd. for sykepleierutdanning, HiST
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst