Forskningsprosjekt


Inotrop behandling av nyfødte. Nasjonal registerstudie

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er, ved hjelp av registerdata fra Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK), å beskrive bruken av inotrope medikamenter i en nasjonal kohort av pasienter innlagt ved landets nyfødtintensivavdelinger i tidsrommet 2009-2011. Studiens hensikt er å sammenligne bruken av inotrope medikamenter ved de forskjellige avdelingene, samt å undersøke assosiasjonene melloom bruk av inotrope medikamenter og klinisk utfall i utvalgte pasientgrupper, herunder blant annet premature med gestasjonsalder <28 uker og/eller fødselsvekt <1000 gram. Det søkes om å inkludere alle innlagte pasienter ved landets nyfødtavdelinger i tidsrommet 2009-2011. NNK er hjemlet i forskrift for Medisinsk fødselsregister og således unntatt krav til informert samtykke. Det skal ikke foretas noen kobling til andre pasientsystemer eller databaser. Dataene utleveres avidentifisert fra NNK.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/204 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Astri Maria Lang
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om forskningsmidler fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, med muntlig tilsagn gitt desember 2012.

 Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20000

Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2013 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst