Forskningsprosjekt


Kronisk nyresvikt - en mulig inflammatorisk sykdom?

Vitenskapelig tittel:

Chronic Kidney Failure- A Possible Inflammatory Disease? Molecular Mechanisms and Opportunities for New Therapeutic Targeting.

A systematic approach of Cytokine/Chemokine production and relation with new kidney and heart biomarkes in patiants with kidney failure.Prosjektbeskrivelse:
Det er akseptert i dag at inflammasjon er aktivert i kronisk nyresykdom (KNS). Pasientene utvikler etter hvert cardiovaskulær sykdom (CV). Progresjonen av nyresvikt skyldes muligens inflammasjon, men de viktigste inflammasjonsaktører og -mekanismene bak dette er ikke kjent. KNS rammer 10% av beforlkningen og 0,6% vil progrediere til terminal stadium. Det finnes ingen behandling i dag som kan stoppe progresjonen av nyresvikt, og det er lite som er kjent om mekanismer for CV hendelser hos pas. med KNS. Flere hypoteser fra de siste 10 årene peker i retning av inflammasjon, men det finnes ingen studie per i dag som har kartlagt systematisk alle cytokiner/kemokiner og forholdet med de nye nyre- og hjertemarkører i denne gruppen pasienter. Dette arbeidet vil derfor konsentrere seg rundt avkalring av mekaniskmer bak porgresjonen av nyresvikt og forholdet med CV hendelser. Funnene kan også idenfisere nye strategier for forebygging og behandling som vil kunne dermed brukes på prospektive studier. Ca. 500 pasienter med nyresvikt i ulike stadier vil bli rekruttert fra Nyremedisinsk Avdeling ved Ahus, i dette samtykkebaserte prosjektet. Egen spesifikk forskningsbiobank er søkt opprettet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/422 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Liliana Monica Bivol
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst, AHUS, annen ekstern finansieringForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Kartlegging av inflammatoriske- og hjertemarkorer i ulike faser av kronisk nyresvikt, Nivå: Post Doc, PhD
Del av forskningsprogram:

Forebygging og behandling av kronisk nyresvikt- nye strategier og behandlingsmuligether. Dette er en nasjonal program initiert av Helsevesenet i samarbeid med nefrologer. Antall pasienter med nyresvikt som progredierer til terminal nyresvikt med behov for videre behandling med dialyse eller nyretrasnplantasjon er i en raskt økning.

Mitt proskejt har som hovedmål kartlegging av inflammasjonsmarkorer og forholdet mellom aktivering av inflammasjon og de nye nyre- og hjertemarkører i denne gruppe pasienter og dens betydning.

Det ønskes oppstart av forskning på nyremedisinsk avdeling AHUS som ikke har hatt slik tradisjon inntil nå. Jeg er den eneste som har en PhD på avdelingen. Man ønsker etterhvert å etablere en forskningsgruppe med flere involverte doktorgradsstipendiater og Post Docs., dette i samrabeid med Prof. T Omland og Cardiothoracic Research Group ved AHUS og andre nasjonale og internasjonale forskningsgrupper jeg har kontakt fra tidligere forksningsarbeid på Univesitetet i Bergen.


Materiale fra biobank:
Nyremedisinsk biobank
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2013 REK sør-øst