Forskningsprosjekt


Narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011

Prosjektbeskrivelse:
Denne studiens hovedformål er å undersøke faktorer som kan bidra til å forebygge overdosedødsfall. Danmark og Norge er to av landene som opplever høyest forekomst av overdosedødsfall. Dette er en studie som bygger på erfaringene fra en studie av overdosedød i Oslo i perioden 2006-2008, og som nå planlegges i 3 kommuner i Danmark; København, Århus, og Odense. Helseministeriet i Danmark har initiert studien og bevilget midler til gjennomføringen av studien, SERAF har bevilget midler i tillegg. Før man kan forebygge overdosedødsfall må man vite omfanget og ha en grunnleggende oversikt over risikofaktorer. Denne studien tar sikte på å kartlegge nettopp dette i 3 danske kommuner. Målet er å foreslå konkrete tiltak til kommunene slik at overdosetallene kan reduseres. Studien er i hovedsak basert på registerdata og journalgjennomganger for avdøde personer, men inneholder også en mindre kvalitativ del. Utvalget består av pasienter i rusbehandling i Danmark i årene 2000-2011, samt avdøde personer som er døde av overdose i Danmark i perioden 2008-2011. Prosjektleder anslår at det vil dreie seg om ca. 400 overdosedødsfall. Studien er basert på registerdata fra blant annet dansk dødsårsaksregister, dansk reseptregister, danske registre knyttet til stoffmisbrukere i behandling og kriminalomsorg og danske journaler. .
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/155 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 01.02.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Thomas Clausen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Helseministeriet i Danmark og SERAF (UiOs) egne midler i fellesskap som opprinnelig stammer fra Norges ForskningsrådForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon, Lik
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Rusmedisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK sør-øst