Forskningsprosjekt


Prognostiske vurderinger etter svært alvorlig traumatisk hjerneskade

Vitenskapelig tittel:

Prognostisk verdi av tidlige elektrofysiologiske målinger og smerterespons etter svært alvorlig traumatisk hjerneskade. Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke prognostisk nytteverdi av gjentatte elektrofysiologiske målinger og måling av smerterespons hos pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade. Alvorlig traumatisk hjerneskade resulterer i koma, ofte i inntil 3 uker. For de som overlever er forløpet enten oppvåkning, eller at de går over i en vegetativ tilstand hvor bevissthet oftest gjenvinnes gradvis. Et mindretall forblir i langvarig tilstand av minimal bevisshet. Tegn til bevisshet kan være vanskelig å estimere og kan bli oversett slik at pasienten vurderes til å være i vegetativ tilstand der det kan være tegn til økende nivå av bevissthet. I tillegg finnes det lite kunnskap om utkomme på sikt hos pasienter som etter koma befinner seg i en kortvarig eller langvarig fase med bevissthetsforstyrrelse. Forskerne skal undersøke deltagerne ved hjelp av ulike nevrofysiologiske metoder basert på EEG-registrering og en eksperimentell design som har som mål å fange opp kognitiv restkapasitet hos ikke-kommuniserende pasienter. Man skal studere den prognostiske verdien av disse undersøkelsene og evaluere hvorvidt subakutt smerterespons har betydning for prognose. Det skal inkluderes 30 pasienter med traumatisk hjernskade som er innlagt på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Forskerne skal gjennomføre en klinisk undersøkelse av pasienten, samt gjøre nevrofysiologiske prøver og strukturert måling av bevisshetsnivå, og registreres respons på ubehagelige stimuli. 6 måneder senere skal det gjøres en oppfølgingsundersøkelse av deltagerne, som inkluderer nevropsykologisk kartlegging, hverdagsfunksjon og andre mål på funksjon. Det skal innhentes en rekke data fra pasientens journal ved OUS, Ullevål (demografi, om skaden, pasientens tilstand gjennom hele behandlingsforløpet og om mottatt behandling på sykehuset). I tillegg vil det søkes Traumeregisteret ved OUS om utlevering av data om skade og beskrivelser av radiologiske funn. Deltakerne vil ikke være samtykkekompetente ved inklusjon, men pårørende skal avgi stedfortredende samtykke. Hvis pasientene oppnår samtykkekompetanse innen tidspunktet for oppfølgingsundersøkelsen, skal samtykke innhentes fra pasientene selv. Det vil være en kontrollgruppe bestående av 20 friske deltagere; data for kontrollgruppen er allerede samlet inn i et annet forskningsprosjekt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/407 Prosjektstart: 31.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marianne Løvstad
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av midler tildelt fra Exstrastiftelen Helse og Rehabiltering, i tillegg til interne midler ved Sunnaas Sykehus HF. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Elektrofysiologi ved redusert bevissthet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.03.2013 REK sør-øst
12.06.2013 REK sør-øst