Forskningsprosjekt


Validering av norsk versjon av Frontal Assessment Battery

Prosjektbeskrivelse:
Frontallappsdemens (FTD) rammer ofte pasienter under 65 år. Det er rapportert at hele 71 % av de med FTD blir feildiagnostisert. Korrekt diagnose er viktig for å kunne sette inn psykososiale tiltak så tidlig som mulig. Det er behov for flere utredningsverktøy som kan fange opp symptomer på FTD. Hensikten med denne studien er å teste ut den norske oversettelsen av screeningskjemaet "Frontal Assessment Battery" (FAB), ved å undersøke hvordan det korrelerer med andre utredninger som rutinemessig gjøres. Pasienter henvist for utredning av kognitiv svikt og/eller symptomer på FTD vil kunne inkluderes i studien. Eksklusjonskriterier er langtkommet kognitiv svikt, alvorlig depresjon, psykose og aktiv rusproblematikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/66 Prosjektstart: 01.03.2014 Prosjektslutt: 01.03.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Rolf Wynn
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien vil ikke innebære store kostnader, utover at det vil bli behov for enkelte dager med skrivepermsisjon og fri til planlegging og møtevirksomhet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
20.02.2014 REK nord