Forskningsprosjekt


Foreldreerfaring i PreNu

Vitenskapelig tittel:

Foreldreerfaring når et svært prematurt barn deltar i et forskningsprosjekt An investigation of mothers´and fathers´experience of having a very low birth weight infant and the experiences related to be enrolled in a clinical study exploring an optimized neonatal nutrition regimeProsjektbeskrivelse:
Høsten 2010 ble 50 prematurt fødte barn inkludert i ernæringsstudien Premature Nutrition PreNu. Studien som nå søkes godkjent er en delstudie som fokuserer på foreldrenes opplevelse av tiden på nyfødtavdelingen og oppfølgingen etter utskrivelse fra avdelingen. Det kan være en ekstra belastning for foreldre at deres barn deltar i et forskningsprosjekt. Ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse og for noen foreldre intervju, vil man kartlegge situasjonen til foreldre av premature barn under barnets opphold i nyfødtavdelingen og senere fram mot skolealder. Det skal inkluderes 50 barn i prosjektet, 25 intervensjonsbarn og 25 ernæringskontroller. Kontrollgruppe med barn som aldri har deltatt i noe forskningsprosjekt, men som også er født 2010 og tilsvarende premature. Foreldrene vil bes om å fylle ut spørreskjema en gang pr år fram til skolestart. I tillegg vil 16 foreldre, 8 mødre og 8 fedre, delta i et dybdeintervju når barna er tre år, og igjen rett før skolestart.. Opplysninger som registreres i prosjektet er indirekte personidentifiserbare, men avidentifiserte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2192 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder er lønnet av Universitetet i Oslo og Akerhus unviversitetssykehus. PhD student lønnes av Akershus Universitetssykehus og vil lønnes av Helse Sørøst Forskningsmidler (tildelte nettverkspenger)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 122

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD studium, Nivå: Universitetet i Oslo
Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2013 REK sør-øst