Forskningsprosjekt


Naturalistisk kontrollert forsøk med utprøving av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Bodø

Vitenskapelig tittel:

A naturalistic controlled trial of Individual Placement and Support (IPS) for the reduction of welfare dependency and rates of disability pension award in Bodø municipality compared to 10 municipalities without IPSProsjektbeskrivelse:
Nordlandsykehuset HF og NAV Bodø vil gjøre en 3-årig satsning på metodikken IPS for å forebygge avhengighet av velferdsstønader ved å tilsette jobbspesialister. 1. Ved et naturalistisk eksperiment vil rater av trygdeutbetalinger i befolkningen 18-40 år i Bodø kommune sammenlignes med 10 sammenlignbare kommuner som ikke bruker IPS. Ved en difference-in-difference metode ønsker vi å sammenligne trygderater i Bodø før og etter tiltaket med trygderater i sammenligningskommunene. 2. Videre vil vi gjennomføre en kostnytteanalyse. 3. Omkring 50 personer årlig vil motta IPS tiltak, og deres videre forløp i 15 år planlegges beskrevet ved deskriptiv metode ved bruk av data fra offentlige registre fra helsetjenester, trygd, sysselsetting, straffesaksregisteret og utdanningsregistre. 4. Intervju av nylig uføretrygdede under 40 år i Bodø for å målrette IPS arbeidet. 5. Holdningsundersøkelse blant klinikere og NAV medarbeidere ift arbeid og aktivitet for unge mennesker med psykiske lidelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2239 Prosjektstart: 15.02.2013 Prosjektslutt: 15.12.2033

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av midler fra helseforetaket, NAV, FARVE midler, Folkehelseinstituttet, og det er søkt NFR om tilleggsfinansiering. Forskerne avlønnes i ordinære stillinger og/eller på timebasis.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 39000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ikke enda avklart , Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK vest
13.02.2014 REK vest
04.06.2015 REK vest
19.11.2015 REK vest
11.02.2016 REK vest
08.09.2016 REK vest
29.11.2017 REK vest
06.02.2019 REK vest