Forskningsprosjekt


Psykiske lidelser og resiliens

Vitenskapelig tittel:

Psykiske lidelser og resiliens – en sammenligning av ungdommer som har situasjonsbestemt/spesielt tilpasset innsats fra NAV og høgskolestudenter

Mental health and resilience in emerging adulthood – a comparison between unemployed high school dropouts and college students.Prosjektbeskrivelse:
Formål: økt kunnskap om mental helse hos ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv. Studien kartlegger psykiatriske diagnoser hos ungdommer mellom 18 og 25 år registrert hos NAV, som ikke har fullført videregående skole og sammenligner disse med en matchet kontrollgruppe av høgskolestudenter, som har fullført videregående skole. I tillegg undersøkes eventuelle systematiske forskjeller mellom ungdomsgruppene med hensyn til sentrale beskyttelsesfaktorer: Er arbeidsløs ungdom uten videregående forskjellig fra høgskolestudenter mht 1. Personlighet: lavere emosjonell stabilitet og pliktoppfyllenhet, vennlighet, planmessighet og personlig kompetanse 2. Miljømessige ressurser: mindre familiesamhold, sosial støtte og lavere sosioøkonomisk status 3. Foreldretilknytning: mindre omsorgspreget og mer kontrollpreget(mye/ lite) foreldretilknytning? Kvalitative forskningsintervju supplerer kvantitative funn med ungdommenes subjektive opplevelser av hva som utgjør risiko og beskyttelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/101 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 01.02.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rolf Wynn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lønn og dirftsutgifter finansieres av Høgskolen i Harstad.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: ph.d.
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
21.02.2013 REK nord
18.04.2013 REK nord
07.01.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord