Forskningsprosjekt


Invasive candidemier i Norge 2004-2013

Vitenskapelig tittel:

Invasiv candidiemias in Norway- a national multicenter study 2004-2013.Prosjektbeskrivelse:
På verdensbasis er det en stadig økende insidens av alvorlige invasive candida infeksjoner. Infeksjonen har høy dødelighet og rammer typisk immunsupprimerte og kritisk syke pasienter. Formålet med prosjektet er å beskrive insidens, dødelighet og risikofaktorer blant norske pasienter med invasive candidainfeksjon, samt å se på hvordan de diagnostiseres, behandles og følges opp. Oppdatert kunnskap om invasive soppinfeksjoner er nødvendig for å kunne gi optimal behandling og dermed redusere morbiditet og mortalitet, samt redusere risiko for risistensutvikling. Utvalget er omkring 2000 pasienter som har hatt invasive candidemi i tidsperioden 2004-2013. Det skal hentes opplysninger fra pasientjournaler kun fra denne aktuelle innleggelsen. Det skal innhentes samtykke, og i den forbindelse vil Registeret over positive blodkulturer ved Referanselaboratoriet for Medisinsk Mykologi og Folkeregisteret kobles. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for avdøde pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2250 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingvild Nordøy
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av et doktorgradsarbeid, som lønnes av midler fra Helse Sør-Øst.

Øvrige instanser / fora som utlyser forskningsstipend/ bidrag vil søkes fortløpende for bidrag til endel laboratorium materiell og reiseutgifter i forbindelse med datainsamling ved lokale sykehus.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst