Forskningsprosjekt


Oppfølgingsundersøkelse etter hjerteinfarkt behandlet med trombolyse (NORDISTEMI)

Vitenskapelig tittel:

Early versus late invasive strategy after fibrinolysis in acute myocardial infarction. Long term follow-up in the NORwegian Study of DIstrict treatment of ST-elevation Myocardial infarctionProsjektbeskrivelse:
Dette er en langtidsoppfølging av 266 pasienter som deltok i NORDISTEMI-studien (inkludert i perioden 2005-2008). Formålet med oppfølgingsstudien er å undersøke om farmakoinvasiv strategi ved akutt trobolysebehandlet hjerteinfarkt gir lavere forekomst av død, reinfarkt eller slag etter 7 år sammenlignet med konservativ strategi. De samme endepunktene som i primærstudien skal nå studeres: død, reinfarkt, slag, revaskularisering og helserelatert livskvalitet. Det planlegges også substudier for å se på betydningen av reinfarkt for død/livskvalitet og for å evaluerer kvaliteten av sekundær profylakse i en norsk pasientpopulasjon. Det søkes om sammenstilling av de nyinnsamlede data med data fra hovedstudien. Det kan også være aktuelt med kobling til Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret for å oppnå fullstendig data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/612 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forberedelsene til dette prosjekt er finansiert av forskningsenheten Sykehuset Innlandet. Når alle formaliteter er på plass, vil det søkes om egen forskningsmidler for gjennomføring. Det planlegges ingen kommersialisering.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 260

Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst