Forskningsprosjekt


Fokus på familien ved store skader. En kvalitativ studie av hva som oppleves hjelpsomt i møte mellom familievernet og familier der ett familiemedlem har ervervet ryggmargs- eller hjerneskade

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en eksplorerende studie med det formål å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom for pasienter og pårørende der ett familiemedlem har ervervet en skade og hva som oppleves hjelpsomt i møte mellom familievernet og familier. Prosjektets siktemål er å bidra til mer evidensbasert oppfølging av familier i rehabilitering. Gjennom samtalene på familievernkontoret vil en ha et hovedfokus på det innhold og den prosess som presenteres av familien. Utvalget vil være 10 familier og hvor det er en skadet og et familiemedlem med betydningsfull relasjon til den skadede. Det er relevante inklusjonskriterier. Den skadde må være samtykkekompetent og forstå hva studien går ut på. Sosionom på Sunnaas sender henvisning til familievernkontoret. Familievernkontoret tar kontakt med den skadde og familien. Det legges opp til tre samtaler med to til tre ukers mellomrom. En vil tilstrebe at samtalene finner sted på familievernkontoret eller pasientens hjem. Det legges opp til at minimum tre samtaler må ha funnet sted før samtalene inkluderes i studien. Det føres journal, og det gjøres videoopptak. Journal og video skal slettes etter 3år. Prosjektet har som uttalt ønske å kunne gi viktig informasjon til helsepersonell om hvordan de kan understøtte mestring hos familier i krevende situasjoner etter store fysiske skader.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1954 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Kristine Schanke
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra familievernkontorene og Sunnaas Sykehus i form av lønnsmidler og infrastrukturForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2012 REK sør-øst