Forskningsprosjekt


Påvirkning av stamcellevekst fra innhold i blodplater

Vitenskapelig tittel:

In vitro karakteriering av proliferasjon av humane stamceller etter stimulering med blodplatederiverte vekstfaktorer og cytokiner.Prosjektbeskrivelse:
Dette er en pilotstudie der eksperimenter skal gjøres med en rekke enkeltstående vekstfaktorer og vekstfaktorer i kombinasjon. Det skal undersøkes om vekstfaktorer og cytokiner fra blodplater vil kunne medvirke til økt beintilheling, bedre sårtilheling og mulighet på styring av stamcellers vekst. Dette kan få terapeutiske, positive konsekvenser. Blodplatene er også viktige i immunforsvaret, og immunologisk rekonstitusjon kan forbedres. En vil i dette prosjektet få karakterisert hvordan humane stamceller høstet fra morkake etter planlagt keisersnitt blir påvirket av vekstfaktorer fra blodplater– i den kombinasjon og dose de forekommer ved stamcelletransplantasjon- og effekten dette har på vekst og differensiering av de humane stamcellene. Dette kan være relevant kunnskap med hensyn til fremtidig valg av kilder for humane stamceller til terapeutisk behandling i gjenoppbygging av stamcellenisjer. Det skal høstes stamceller fra morkaker som er tatt ut etter planlagt keisersnitt. Søker argumenterer for at kvinner som skal gjennomgå planlagt keisersnitt er i en sårbar situasjon, og at innhenting av samtykke til deltakelse derfor er uhensiktsmessig. Materialet skal destrueres umiddelbart etter analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1971 Prosjektstart: 20.11.2012 Prosjektslutt: 01.02.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Anita Ryningen har fått startmidler til et prosjekt om immunologisk rekonstitusjon fra Helse Vest RHF.Dette prosjeket blir nå samkjørt med et prosjekt Brynjar Foss og Tor Hervig har om betydningen av platederiverte vekstfaktorer for immunologisk rekonstitusjon og celledifferensiering. Denne studien er del 2 av det samlete prosjekt, som det skal søkes om midler fra Helse vest RHF som fullt doktorgradsprosjekt med cand.med. Daniel Limi Cacic som stipenidatsøker.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgradskandidat
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst