Forskningsprosjekt


Opplevelse av helse

Vitenskapelig tittel:

Selvrapportert opplevelse av helse før og etter rehabilitering i kommunen. Pilotundersøkelse.

 Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et pilotprosjekt der en skal kartlegge opplevd helse ved hjemmebasert rehabilitering kontra rehabilitering i institusjon. Bakgrunnen er en planlagt omorganisering av rehabiliteringstilbudet i Nøtterøy. 20 personer skal rekrutteres til å delta i undersøkelsen før og etter gjennomført rehabiliteringsopplegg. Personene får spørsmål om deltagelse samtidig som de får vedtaket om rehabilitering. Data skal innhentes fra skjemaene EQ-5D (mobilitet, adl, daglige aktiviteter, smerte/ubehag, angst/depresjon) og 15D (smerte/ubehag, depresjon, bekymring, vitalitet og seksualitet). Skjemaene skal fylles ut to ganger, ved oppstart av og ved avsluttet rehabilitering og tar ca 10 minutter hver gang. Skjemaene har vært brukt i lignende undersøkelser i Sverige og Danmark. En senere hovedundersøkelse skal inkludere 150 personer og foretas av MidtLab i Danmark. Det synes som om kodenøkkel vil bli makulert straks begge svar fra 20 pasienter er mottatt. Pilotundersøkelsen skal ikke publiseres som eget prosjekt, men skal brukes som sammenligningsgrunnlag for hovedprosjektet. I prosjektbeskrivelsen ser fokus ut til å dreies mot organisering av rehabiliteringen. Formålet er å øke kvaliteten på kommunal rehabilitering samtidig som kostnadene reduseres samt å utvikle en kompetansepakke for kommuner for implementering av hverdagsrehabilitering etter Nøtterøymodellen. Prosjektet skal koble kompetanse innen helse, næringsliv, innovasjon og forskning. Lokalt næringsliv skal inviteres til en idédugnad og et opplæringsprogram skal utvikles i næringslivet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2030 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 28.02.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Irmelin Skjold
Forskningsansvarlig(e):  Nøtterøy kommune
Nøtterøy kommune
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Pilotundersøkelsen finaniseres som en del av driften i LIFT-avdelingen og Tjenestekontoret, Nøtterøy kommuneForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst