Forskningsprosjekt


Endringsstart hos langtids rusavhengige

Vitenskapelig tittel:

HVILKE INDRE OG YTRE STYRTE ÅRSAKER KAN FØRE TIL ENDRINGSSTART HOS PERSONER MED LANGTIDS RUSMIDDELPROBLEMATIKK?

EN KVALITATIV STUDIE OM HVA SOM FÅR PERSONER MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK TIL Å ETABLERE EN KONTAKT MED HJELPEAPPARATET, NÅR KONTAKTEN ER BASERT PÅ ET UTTRYKT ØNSKE OM ENDRING.

 

 Prosjektbeskrivelse:
Dette masterprosjektet er et delprosjekt i et lite knippe av mindre prosjekter (i regi av KORFOR) der målsetningen er å få mer kunnskap om kva som er kilder til motivasjon for å søke frivillig behandling blant ulike grupper av rusavhengige. Prosjektet er en kvalitativ studie med semi-strukturerte intervjuer med et utvalg langtids rusavhengige. Studien vil bruke psykologisk og sosialfaglig teori som grunnlag for å identifisere indre og ytre årsaker til beslutning om endring og ønske om å søke behandling. Det skal inkluderes totalt 5-8 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1983 Prosjektstart: 31.10.2012 Prosjektslutt: 01.06.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Svanaug Fjær
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har ikke noen kostnadsramme utover innkjøp av diktafon og eksern harddisk, som dekkes av meg. Ved eventuelle utgifter til transkribering dekkes dette av KORFOR (Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning) i Helse Vest.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i sosialfag, Nivå: Masternivå
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst