Forskningsprosjekt


Studie på initial behandling ved dyp venetrombose og langtidsprofylakse ved venøs trombose - Akronym XALIA

Vitenskapelig tittel:

XALIA - Xarelto® for Long-term and Initial Anticoagulation in Venous Thromboembolism (VTE)Prosjektbeskrivelse:
Behandling av DVT og forebygging av tilbakevendende blodpropp, VTE inngår som en del av normal behandling, og gjøres i henhold til gjeldende terapianbefalinger. Det finnes idag flere preparat på marked med denne indikasjon. Xarelto® (rivaroksaban) er et nytt registrert legemiddel med indikasjonen «behandling av dyp venetrombose (DVT), og forebygging av tilbakevendende DVT og lungeemboli (LE) etter akutt DVT hos voksne.» Hensikten med denne sammenlignende studien er å samle informasjon omkring behandling av DVT, og forebygging av tilbakevendende venøs tromboembolisme (VTE), bivirkninger og anvendelse i normal rutinebehandling. Denne observasjonsstudie vil komplettere de resultat som allerede finnes fra det kliniske fase III-programmet gjennom å avspeile legemidlets bruk i daglig klinisk praksis i en stor populasjon. Studien er en del av Bayers risk management plan for Xarelto, der har blitt sent inn till European Medicines Agency (EMA) som også har godkjent protokoll og design.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1909 Prosjektstart: 01.12.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Per Morten Sandset
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Bayer HealthCare AG, D-51368 Leverkusen i Tyskland og sykehuset vil få dekket alle ekstra kostnader det har i forbindelse med studien.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2012 REK midt
19.04.2013 REK midt
23.08.2013 REK midt
23.10.2015 REK midt
22.04.2016 REK midt