Forskningsprosjekt


Endringsprosesser forut for henvisning til PUT

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å utforske endringsprosesser hos unge rusbrukere forut for henvisning til spesialisert rusbehandling. Hvcordan har ungdommen selv, andre nettverkpersoner, betydningsfulle hendelser og profesjonelle instanser før bruk av rusmidler ble oppfattet som et problem, bidratt til endringen? Metoden vil være kvalitativ, intervju av 5-7 informanter mellom 17-25 år. Formålet med studien er å få frem en forståelse av den unges egne opplevelser, hendelser og oppfatninger som var avgjørende eller medvirkende for at vedkommende frivillig ønsket en henvisning til psykiatrisk ungdomsteam. Denne kunnskapen vil kunne bidra til at hjelpeapparatet kan bli mer tilgjengelig for ungdom som ønsker hjelp for sitt rusbruk og mer presise sine bidrag til den videre endringsprosessen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2206 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 28.06.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Forskningsansvarlig(e):  Stavanger Universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen, forsker betaler selv utgifter til det utstyret som trengs.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 7

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK nord