Forskningsprosjekt


Angst ved demens

Vitenskapelig tittel:

Anxiety in Dementia, fenomenology, diagnostic tools and prevalence

 Prosjektbeskrivelse:
Angst som sykdom er hyppig forekommende ved demens og er vanskelig å avsløre på grunn av overlapping med alle de andre tilleggsymptomene ved demens. Det er behov for mer kunnskap og validering av kartleggingsverktøy som fanger opp angst ved demens. Prosjektet består av to delstudier: 1.Undersøke fenomenet angst ved demens ut fra pasientenes og deres pårørendes erfaringer. Denne kvalitative undersøkelsen skal bidra til å øke kunnskap om fenomenet angst ved demens. 2. Oversette til norsk og validere Rating Anxiety in Dementia (RAID) skalaen. Valideringen av den norske versjonen av RAID fordi skalaen kan være nyttig i kartleggingen og behandlingen av angst ved demens både i første- og andrelinjetjenestene og i fremtidens forskning på angst v demens. I delstudie 1, som benytter seg av kvalitative metoder, skal 10 hjemmeboende eldre ≥ 65 år med mild til moderat grad av demens og antatt angst som tilleggssymptom samt deres pårørende (10 personer) bli intervjuet for å undersøke fenomenet angst. I delstudie 2, skal 200 deltagere rekrutteres fra samme pasientgruppe. I tillegg skal man undersøke forekomst av angst fra tidligere innsamlete data fra Sykehuset Innlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1958 Prosjektstart: 14.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Kirkevold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien skal finansieres av forskjellige kilder (Helse SørØst, Norsk sanitetskvinners forening), men svaret har ikke kommet enda.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: UiO doktorgradsstudiet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst
29.10.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst
19.08.2014 REK sør-øst