Forskningsprosjekt


Oppfølging av juvenil myoklon epilepsi etter 20 år

Prosjektbeskrivelse:
Juvenil myoklon epilepsi (JME) klassifiseres blant de generaliserte epilepsiene og utgjør ca 10 5 av epilepsier i voksen alder. Man har utilstrekkelig kunnskap om langtidsprognosen ved JME. Den generelle oppfatning er at JME kan bli bedre over tid, særlig med henblikk på myokloniene. Det er vanskelig å vite i hvilken grad dette medfører riktighet, da de fleste pasientene fortsetter med AED. Ved nevrologisk avdeling, St Olavs Hospital samlet man i perioden 1991-1992 32 pasienter med JME for å undersøke en mulig sammenheng mellom JME og mønsteret av humane leukocyttantigener (HLA-gener). Vi ønsker å utføre en oppfølgningsstudie av disse pasientene 20 år etter. Hensikten med studien er å undersøke hvor mange som fortsatt har anfall, og da særlig myoklonier og GTK, hvor mange som fortsatt står på AED og hvordan det sosialt har gått med pasientene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1613 Prosjektstart: 02.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eylert Brodtkorb
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det medisinske fakultet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 32

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt