Forskningsprosjekt


Biomarkører for endotoksineksponering og risiko for lungekreft blant bønder

Vitenskapelig tittel:

Biomarkers of endotoxin exposure and lung cancer risk among farmersProsjektbeskrivelse:
Endotoxin er en bestanddel av celleveggen i gram-negative bakterier, og har kjent sammenheng med flere negative helseeffekter. Studier indikerer imidlertid at eksponering for endotoxin reduserer risiko for lungekreft; bl.a. finner en regelmessig at yrkesgrupper med høy eksponering, som bomullsarbeidere og bønder, har lav risiko for lungekreft. En negativ dose-responssammenheng er også sett etter justering for røyking. Sammenhengen er imidlertid bare studert ved hjelp av målinger/indikatorer på endotoxinnivå i luft. Hensikten med prosjektet er å identifisere biomarkører for endotoxineksponering, og undersøke sammenhengen mellom slike markører og risiko for lungekreft. Dette vil gjøres ved å analysere utvalgte markørkandidater i blod fra bønder med hhv. høy og lav eksponering, og undersøke hvordan disse er assosiert med hhv. aktuell, årlig og kumulativ endotoxineksponering. Dernest skal det testes sammenhengen mellom valgte markører og lungekreftrisiko i et nytt utvalg bønder med og uten lungekreft. Studien skal baseres på allerede innsamlede data og blodprøver. De skal hentes fra The Norwegian Farmers Biobank og fra Janus Agricultural Cohort. Det skal benyttes data og prøver fra ca 1540 avgivere. Analysene kan bli foretatt ved Mount Sinai School of Medicine, New York, USA. Det foreligger et bredt samtykke for deler av dataene, men det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke for det som skal hentes fra The Norwegian Farmers Biobank, som inneholder opplysninger og blodprøver innhentet i forbindelse med en undersøkelse som STAMI foretok i perioden 1991 – 1996. REK godkjente opprettelsen av en generell forskningsbiobank på materialet 27.4.2012.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1929 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristina Kjærheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad er sendt Kreftforeningen, om ikke vellykket vil søknad sendes National Institute of Health, USA. Institusjonene Mt.Sinai School of Medicine, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret bidrar med finansiering.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1540

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/biologi, Nivå: Doktogradsstipendiat uten kandidat
Materiale fra biobank:
Norwegian Farmers Biobank
Janus serumbank (melding nr 737)
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2012 REK sør-øst
17.04.2013 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst