Forskningsprosjekt


Implementering av Alkohol-E og DUDIT-E: muligheter og begrensninger som kartlegging og monitoreringsverktøy

Vitenskapelig tittel:

The implementation of Alcohol Use Disorder Identification Test – Extended (Alcohol-E) and Drug Use Disorder Identification Test – Extended (DUDIT-E): benefits and limitations in motivation mapping and monitoringProsjektbeskrivelse:
Personer med rusmiddelproblemer er i risiko for utvikling av alvorlig skade i form av avhengighet og sosiale, fysiske og psykiske lidelser. Motivasjon anses som avgjørende for både oppstart av- og vedlikehold av behandling for personer med rusmiddelproblemer, og ulike kartleggingsverktøy benyttes for å kartlegge motivasjon for endring. Vi ønsker å øke kunnskapen om kliniker og brukeres opplevde nytte av å bruke Alkohol-E og DUDIT-E i motivasjon- og endringsarbeid, som anbefalt i ROP-retningslinjene. Målsettingen er å innhente kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger bruk av Alkohol-E og DUDIT-E oppleves å ha som kartlegging ved oppstart av behandling og som monitoreringsverktøy over en startfase av behanlding. Kunnskapen kan blant annet bidra til økt forståelse for hvilke vilkår som er sentrale for en vellykket implementering av disse standardiserte kartleggingsverktøyene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2132 Prosjektstart: 01.07.2012 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Janne Årstad
Forskningsansvarlig(e):  Stavanger Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) i Helse Stavanger HF og Sykehuset Innlandet HF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK nord