Forskningsprosjekt


Mobil diabetesstøtte for alle

Vitenskapelig tittel:

Diabetes Care for All Ages, using Mobile Technology (DiaCareForAll) - a Randomized Controlled TrialProsjektbeskrivelse:
Vår forskningsgruppe har de siste 10 årene arbeidet med pasient-involvert design av mobile verktøy for mennesker med diabetes. Som en naturlig fortsettelse av dette arbeidet og studiene, vil vi i dette prosjektet lage og teste ut et praktisk opplegg slik at helsetjenesten kan være initiativtaker og eier av et slikt system. Verktøyet skal her tilbys som en servise til de pasientene som kan tenke seg et mobilt selvhjelpssystem. Vi ønsker å studere om, og i så fall hvordan, et mobiltelefonbasert selvhjelpssystem kan implementeres i helsetjenesten for mennesker med Type 1 diabetes i alle aldre, og effektene av dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1631 Prosjektstart: 02.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eirik Årsand
Forskningsansvarlig(e):  UNN, NST
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes støttet av Helse Nords forskningsfond, og søknad er innlevert 1. september 2012.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2012 REK nord