Forskningsprosjekt


Forekomsten av kroniske smerter hos barn og ungdom

Vitenskapelig tittel:

Kroniske smerter hos barn og ungdom. En populasjonsbasert kartleggingsundersøkelse i Buskerud fylke.Prosjektbeskrivelse:
Kroniske smertetilstander hos barn og unge er et stort samfunns- og sosialmedisinsk problem. Forekomsten er lite kartlagt. Forbruk av smertestillende medikasjon indikerer imidlertid at tilstanden er hyppig forekommende. Formålet med undersøkelsen er å finne forekomst og bakgrunn av kroniske smertetilstander i barne- og ungdomsalder. Det vil undersøkes om det har vært økning i forekomsten, og om det er forskjeller mellom barn/unge med innvandrerbakgrunn sammenlignet med etnisk norske. Undersøkelsen vil gjennomføres som en populasjonsbasert undersøkelse blant barn og ungdom i Buskerud fylke. Det skal inkluderes 3000 forskningsdeltagere i alderen 5-16 år. Kontakt med informantene vil bli gjort via fastleger, helsestasjoner og barneavdeling. Opplysninger om kliniske symptomer, alvorlighetsgrad, varighet, lokalisasjon, utredning og behandling skal registreres. Stedfortredende samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1408 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Brodwall
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet blir i 2012 finanisert av Vestre Viken

Finanansiering i den kommende prosjektperioden vil bli søkt til Vestre Viken, HSØ, Helse-rehabiliteringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-studium, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst